Artikel 1         Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online transacties tussen de Stad Gent en de Klant in het kader van de Bestelling van goederen die worden aangeboden door de Van Eyck-webshop van de Stad Gent.

 

Artikel 2         Hoedanigheid organisator online verkoop

De webshop is het online verkooppunt voor van de Stad Gent. De webshop is te bereiken via [email protected] / www.vaneyckshop.gent

 

Artikel 3         Begrippen

De termen van deze algemene voorwaarden worden als volgt begrepen: 

AVV:   afkorting voor huidige algemene verkoopsvoorwaarden;

Bestelling:  een keuze van de Klant uit de producten die een betalingsverbintenis impliceert.

Bestelproces: de stappen die de Klant doorloopt om een keuze uit de webshop te maken.

Klant: iedere natuurlijke persoon van minstens 18 jaar of rechtspersoon die een Bestelling plaatst.

Koopovereenkomst: de online koopovereenkomst tussen de Stad Gent en de Klant, die geldt als een overeenkomst op afstand, zijnde iedere overeenkomst die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de aanbieder en de Klant en waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand (online, telefoon, mail etc.).

Partijen: de Stad Gent en de Klant.

 

Artikel  4        Algemene bepalingen

 • 1. De Klant erkent kennis te hebben genomen van de AVV en verklaart zich akkoord met de inhoud ervan door het bevestigen van de Bestelling.
 • 2. Deze AVV zijn beschikbaar op de website van de Stad Gent in een formaat dat de Klant kan opslaan of afdrukken.
 • 3. De Bestellingen van de Klant worden door de Stad Gent tijdelijk bewaard na sluiting van de overeenkomst, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • 4. De Klant aanvaardt dat de (elektronische) communicatie en de door de back-office-toepassing opgeslagen elektronische bestanden kunnen dienen als bewijs van ieder ter zake dienend feit.
 • 5. De Stad Gent behoudt zich het recht voor om de AVV op om het even welk moment te wijzigen. De wijzigingen van de AVV zullen van toepassing zijn vanaf de publicatie ervan op de homepagina van Van Eyck-webshop van de Stad Gent.
 • 6. Elke Bestelling na een wijziging van de AVV houdt een aanvaarding in van de nieuwe AVV. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de geldende AVV te raadplegen alvorens de Bestelling te bevestigen.

Artikel 5         Prijzen

 • 1. Voor de online aankopen gelden de prijzen vermeld op de webshop op het ogenblik van de online Bestelling, onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of fouten.
 • 2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw, taksen, diensten.
 • 3. De verzendingskosten komen ten laste van de klant en worden in de loop van het bestelproces zichtbaar gemaakt

Artikel 6         Totstandkoming van de Koopovereenkomst

 • 1. Door het publiceren van het aanbod van producten op de webshop doet de Stad Gent een bindend aanbod. Door de bevestiging van een Bestelling, aanvaardt de Klant dit aanbod en komt de Koopovereenkomst tussen de Partijen tot stand.
 • 2. De Koopovereenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Alle verdere communicatie tussen de Stad Gent en de Klant zal in het Nederlands gebeuren.
 • 3. Bij elke nieuwe Bestelling dient de Klant te bevestigen dat hij deze AVV aanvaardt, zo niet kan hij de Bestelling niet afronden.
 • 4. Om een Bestelling te plaatsen dient de Klant de stappen te doorlopen van het Bestelproces zoals bepaald in artikel 9.

 

Artikel 7         Online betalingssystemen

De producten die de Klant online bestelt, kunnen online uitsluitend worden betaald met één van volgende aangeboden betalingssystemen: bancontact/MisterCash, Maestro, Mastercard, Paypall en Visa.

Artikel 8         Kosten online betaling

Er worden geen administratieve kosten aangerekend voor een online betalingstransactie geïnitieerd vanuit de webshop.

 

Artikel 9         Het bestel- en annulatieproces

9.1.     Bestelproces

Het Bestelproces bestaat uit vier stappen (1) Selecteren (winkelwagen), (2) Bestellen (one-step check-out), (3) Betalen en (4) bevestiging.

9.2.      Bestelling stopzetten

De Klant heeft de mogelijkheid om de Bestelling van een product af te breken tot voor het klikken op de bevestigingsknop onder het aanvaarden van de AVV.

 

Artikel 10       Met respect voor de privacy van de Klant

De informatie die door de Stad Gent op het moment van de Bestelling wordt verzameld, zal enkel gebruikt worden voor de Bestelling. De gegevens worden nooit aan derden doorgegeven tenzij tussen medeorganisatoren.

 • 3. Rechten van de Klant

De Klant heeft altijd het recht om zijn/haar gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

Als de Klant wil dat de Stad Gent zijn/haar gegevens niet meer gebruikt, dan kan hij/zij dit melden via: [email protected]. In sommige gevallen kan de Klant zijn/haar gegevens laten wissen.

 

 • 4. Als de Klant vermoedt dat iemand zijn/haar persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt, dan kan hij/zij dit melden via [email protected].

De Klant heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • 5. Meer informatie over rechten en privacy zijn hier terug te vinden.

 

Artikel 11       Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de Van Eyck Webshop.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant aan

Stad Gent

Van Eyck shop 

Botermarkt 1

9000 Gent

[email protected]

via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het standaardformulier voor herroeping dat hier terug te vinden is.

Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de stad Gent heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan

Stad Gent

Van Eyckshop 

Botermarkt 1

9000 Gent

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de stad Gent zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de stad Gent alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat de stad Gent op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen, er wordt evenwel gewacht met de terugbetaling totdat alle goederen werden ontvangen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door de stad Gent geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De stad Gent betaalt de Klant terug via overschrijving tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 12       Garantie

Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de stad Gent zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 13       Aansprakelijkheid

 • 1. De Stad Gent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van:
 • het gebruik van de webshop door de Klant;
 • een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website/webshop;
 • verlies of beschadiging van gegevens op het toestel van de Klant.
 • 2. De Stad Gent behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de webshop geheel of gedeeltelijk te desactiveren wegens onderhoud of enige andere reden en de inhoud ervan te wijzigen, zonder aankondiging of kennisgeving en zonder dat de Klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen. De Stad Gent is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit dergelijke desactivering of wijziging.

Artikel 14       Overmacht

 • 1. In geval van overmacht is de Stad Gent niet gehouden haar verplichtingen inzake online Bestellingen na te komen. De Stad Gent is in dat geval gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht of de webshop te desactiveren.
 • 2. Overmacht is elke onvoorziene en onvoorzienbare omstandigheid buiten de wil en controle van de Stad Gent die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: overstromingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Deze opsomming is niet limitatief.
 • 3. De Stad Gent zal de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de overmacht. De Stad Gent zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk, nadat de oorzaak van de storing of vertraging is verholpen, haar verplichtingen nakomen.

 

Artikel 15       Schuldenaar

De Klant die een Bestelling plaatst of degene die er burgerlijk verantwoordelijk voor is, wordt beschouwd als enige verantwoordelijke voor de betaling ervan.

 

Artikel 16       Intellectuele eigendom

Rekening houdende met de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom  zullen alle ontwerpen en informaticasoftware die door de Stad Gent werden ontwikkeld in het kader van deze webshop, haar eigendom blijven. Deze mogen in geen geval worden gekopieerd of gereproduceerd.

 

Artikel 17       Klantendienst

Voor vragen of informatie kan de Klant contact opnemen met de Cultuurdienst van Stad Gent, bereikbaar via:

Van Eyck Shop
Sint-Baafsplein 2 A
9000 Gent

+32 9 266 70 70

[email protected]

 

Artikel 18       Klachtenregeling

18.1.    Klachtenregeling bij de dienst

Indien de Klant een klacht heeft over zijn Bestelling, wendt hij/zij zich eerst rechtstreeks tot de Dienst Cultuurdienst / Van Eyck Shop

Sint-Baafsplein 2A 

9000 Gent

+32 9 266 70 70 

[email protected]

 

De Cultuurdienst bekijkt samen met de Klant of en welke oplossing geboden kan worden.

 

18.2.    Klachtenregeling bij Stad Gent

Voor zover de Klant met de Cultuurdienst niet tot een oplossing kan komen, staat het de Klant vrij om zijn/haar klacht te melden bij de Ombudsdienst van de Stad Gent:

Botermarkt 17, 9000 Gent

09 266 55 00

09 266 55 19 (Fax)

[email protected]

Artikel 19       Geschillen

 • 1. De Koopovereenkomst tussen de Klant en de Stad Gent wordt enkel beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch Recht.
 • 2. In geval er discussies of geschillen zouden ontstaan in het kader van de Bestelling en/of betaling en – indien na alle redelijke pogingen - Partijen niet tot een minnelijk akkoord zijn gekomen, kan het geschil worden beslecht door de hoven en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. De voertaal is het Nederlands.

 

Artikel 20       Nietigheid

De nietigheid van één van de bepalingen van deze AVV brengt geenszins de nietigheid van de overige bepalingen met zich mee.

 

 

 

Van Eyck shop

 • Van Eyck-shoppen is verwennen met unieke creaties van meer dan 70 Gentse makers
 • +32 9 266 70 70
 • [email protected]
Copyright 2022 Van Eyck shop - Powered by Lightspeed
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »